Ing. Milena Axmannová
Certifikáty Kontakt

Odpadové hospodářství

Činnosti realizované v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění:
 • Kategorizace odpadů dle Katalogu odpadu.
 • Zpracování návrhu technických podmínek separovaného shromažďování odpadů, jejich řádné označení vč. technického zabezpečení dle požadavků zákona. Plnění požadavku správného třídění a shromažďování.
 • Označování shromažďovacích prostředků pro ostatní i nebezpečné odpady, vyhotovení identifikačních listů nebezpečných odpadů.
 • Vypracování systému vedení průběžné evidence produkce odpadů.
 • Vybavení a označení shromaždiště či skladu odpadů.
 • Zpracování vnitřního předpisu (směrnice) k nakládání s odpady.
 • Výkon odpadového hospodáře.
 • Vypracování ročního hlášení o odpadech.
 • Statistické výkazy produkce odpadů.
 • Vyhotovení žádosti o souhlas k upuštění od třídění odpadů.
 • Poradenství a zajištění servisu při nakládání s odpady, odstranění odpadů či jejich využití.
 • Průběžné sledování legislativních změn.
 • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Vodní hospodářství

Činnosti realizované v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění:
 • Posouzení stavu nakládání s vodami:
  • odpadní vody
  • dešťové vody
  • technologické vody
 • Pravidelné vzorkování vypouštěných odpadních a dešťových vod v požadovaných ukazatelích vč. vyhodnocení laboratorně zjištěných koncentrací sledovaných ukazatelů s povolenými limity.
 • Zpracování Havarijního plánu.
 • Zpracování provozních řádů vodních děl.
 • Kontrola provozování vodních děl v souladu s danými požadavky (např. dle platných Rozhodnutí, provozních řádů a popř. Kanalizačních řádů). Vedení provozních deníků vodních děl.
 • Zpracování vnitřního předpisu (směrnice) k nakládání s vodami.
 • Vyhotovení žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod, souhlasy, vyjádření.
 • Vypracování poplatkových hlášení a přiznání.
 • Průběžné sledování legislativních změn.
 • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Ochrana ovzduší

Činnosti realizované v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění:
 • Posouzení provozů a klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší (vyjmenovaný zdroj x nevyjmenovaný zdroj).
 • Provozní evidence vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Provozní řády vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Vypracování žádosti o povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší na Krajský úřad.
 • Zajištění měření emisí autorizovanou měřící skupinou a laboratoří.
 • Zpracování Ohlášení souhrnné provozní evidence vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší vč. výpočtu vypouštěných emisí a výše poplatků za znečištění ovzduší provozovanými vyjmenovanými zdroji znečišťování ovzduší.
 • Průběžné sledování legislativních změn.
 • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Chemické látky a směsi

Činnosti realizované v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí v platném znění a dle §44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění:
 • Výkon odborně způsobilé osoby v rámci nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi, školení odborně způsobilou osobou.
 • Revize aktuálnosti bezpečnostních listů.
 • Vypracování "Pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí" vč. projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví (Hygienické stanice).
 • Seznámení pracovníků s "Pravidly" a další školení včetně vypracování všech základních dokumentů (prezenční listina, záznam o provedeném školení pracovníků, tematický a časový plán školení a zkušební test pro ověření znalostí a jeho vyhodnocení).
 • Zpracování provozních řádů skladů s nebezpečnými chem. látkami a směsmi.
 • Zpracování vnitřního předpisu (směrnice) k nakládání s chemickými látkami a směsmi.
 • Práce s expozičními scénáři.
 • Posouzení společnosti z hlediska prevence závažných havárií podle zákona č. 224/2015 Sb. – tj. Protokol o nezařazení či zařazení objektů a zařízení do skupin podle velikosti rizika. Zpracování dokumentace pro objekty a zařízení.
 • Průběžné sledování legislativních změn.
 • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Certifikáty


Osvědčení - vzorkař odpadů, r.2012

Osvědčení - vzorkař odp. vod, r.2010

Nakládání s T+ - oprávněnost, říjen 2011

Kontakt

Ing. Milena Axmannová
tel.: +420 602 781 132
email: milena.axmannova@ekoax.cz