Popis funkcí čistírny

Odpadní vody natékají do shromažďovací nádrže (akumulační nádrž). Zde se voda předčistí, a pak je rovnoměrně čerpána do nádrže, kde probíhá samotné čištění (aktivační nádrž). Zde dochází k odbourávání organického znečistění aktivovaným kalem. Odtud voda i s kalem natéká do tzv. dosazováku, kde se odděluje kal od vyčištěné vody.

Kal je poté čerpán do kalojemu a vyčištěná voda je pak odváděna mimo čističku odpadních vod. Když vlastníte pískový filtr, je voda čerpána z dosazováku do filtru a poté je odvedena mimo domácí čistírnu odpadních vod. Velkou výhodou této čistírny je možnost přerušit přítok splašků do ČOV na více jak 2 měsíce. Při obnovení nátoku splašků, zde totiž nedochází k ovlivnění kvality vody na odtoku.


Fáze čištění

Domácí čistírna odpadních vod (DČOV) Topas pracuje na principu střídání dvou fází:

  1. fáze průtočná
  2. fáze regenerace

Jednotlivé fáze reguluje řídící plovákový spínač (u Topas Automatic ovládá tlaková sonda), který je umístěný v přítokové komoře.
Hlavní fází činnosti DČOV je průtočná fáze, při které probíhá samotné čištění odpadní vody. Další činností průtočné fáze je samotný odtoku čisté vody z čistírny.
Při regenerační fázi dochází k odtahu kalu do kalojemu a celkové údržbě, pomocí provzdušnění částí čistírny, které byly doposud v klidovém stavu. Tato fáze nastává 3–5krát za den.


Načítá se...